by KVL
Danh sách các Trợ lý Khoa Vật lý, năm học 2019 – 2020
1. Trợ lý Thiết bị và NCKH
Thầy Trần Quang Huy
Sđt: 0389291840
Email: tranquanghuysp2@gmail.com

2. Trợ lý văn thể

Thầy Nguyễn Văn Dương

Sđt: 0975336077

Email: duongnvsp2@gmail.com

3. Trợ lý giảng dạy
Cô Nguyễn Thị Phương Lan
Sđt: 0988710798
Email: lanntphuong@gmail.com

4. Trợ lý học tập

Thầy Trần Trung Hiếu

Sđt: 0915060991

Email: tranhieusp2@gmail.com

5. Trợ lý chính trị

 

 

 

 

 

 

Thầy Đào Quốc Việt

Sđt: 0375994671

Email: vietquocsp2@gmail.com

Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *