09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thi kiểm tra đầu vào Tiếng Anh

Thứ bảy - 26/08/2017 22:28
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 550/TB-ĐHSPHN2-ĐT   Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017
 
 
                                                                                                                 THÔNG BÁO
V/v tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào và kế hoạch thi
đối với sinh viên khóa 43 khối không chuyên ngoại ngữ
 
                    Kính gửi: Các đơn vị trong trường.                        
                              
        Căn cứ Công văn số 2538/BGDĐT-ĐANN ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2015 cho Trường ĐHSP Hà Nội 2;
        Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2,
        Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên khóa 43 như sau:
1. Đối tượng kiểm tra
           Sinh viên khóa 43 khối không chuyên ngoại ngữ và sinh viên khóa 42 chưa đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định.
2. Đối tượng được miễn kiểm tra
        - Sinh viên sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trong xét tuyển đại học (tổ hợp trúng tuyển có môn Tiếng Anh);
        - Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh nêu trong phụ lục 1 (Quyết định số 1612/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2);
        - Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh bậc Trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên (thời hạn 03 năm tính đến thời điểm nhập học);
        - Sinh viên có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Tiếng Anh.
3. Kế hoạch thi
        - Nội dung kiểm tra: Theo Chương trình môn Tiếng Anh bậc THPT hệ 7 năm.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên giấy.
- Thời gian thi: 8h00 ngày 01 tháng 9 năm 2017.
- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Địa điểm: Giảng đường B, C.
- Cán bộ được cử coi thi tập trung tại Phòng chờ nhà B.
- Địa điểm cụ thể từng phòng thi ghi trên danh sách phòng thi.
- Sinh viên đi kiểm tra phải mang theo Giấy CMND hoặc các giấy tờ tùy thân tương đương để nhà trường kiểm tra.
4. Lập danh sách phòng thi
        - Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên khóa 43 được miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào tới các khoa, Trung tâm GDQP và AN trước 13h00 ngày 29/8/2017.
        - Các khoa, Trung tâm GDQP và AN rà soát danh sách sinh viên được miễn kiểm tra tiếng Anh, lập danh sách sinh viên kiểm tra tiếng Anh đầu vào gửi về Phòng Đào tạo qua Email: quanght.sp2@gmail.com trước 15h00 ngày 30/8/2017.
         - Phòng Đào tạo lập danh sách phòng thi đăng lên Cổng đăng ký tín chỉ (http://tinchi.hpu2.edu.vn:81); các khoa, Trung tâm GDQP và AN tải danh sách phòng thi để in và thông báo cho sinh viên thực hiện.
5. Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD
          In sao đề thi theo danh sách do phòng Đào tạo cung cấp.
          Yêu cầu các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:     
- Hiệu trưởng (để b/c);  
- P.HT Trịnh Đình Vinh (để chỉ đạo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: HC-TH, ĐT.
 
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký)
 
 
 
 
Phùng Gia Thế

Từ khóa: công văn, kiểm tra

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn