11:51 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo số 1 - Hội nghị KH Trẻ - Trường ĐHSP Hà Nội 2

Thứ tư - 13/01/2016 21:31
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
 
 
 

Số: 23/ĐHSPHN2-TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Lần thứ IX - Năm 2016
 
Kính gửi: Các đơn vị trong trường
 
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016, đồng thời hưởng ứng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần thứ IX - năm 2016 như sau:

1. Mục đích

Là diễn đàn cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu; đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản, thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trẻ.

2. Nội dung

- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục.
- Trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành.

3. Thành phần tham dự

Cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khuyến khích các cán bộ của Trường đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham gia Hội nghị.

4. Thời gian tổ chức: tháng 5 năm 2016.

 5. Yêu cầu của toàn văn bài báo

Mỗi bài không quá 6 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên: 20mm, lề dưới: 25mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm, giãn dòng 1.3.
Bài báo khoa học gồm các nội dung: Tên bài báo: (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa. Bên dưới là tên tác giả, tên đơn vị, email, điện thoại liên hệ) - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 200 từ. Từ khóa: 3 - 5 từ). Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề, 2. Nội dung nghiên cứu và giải quyết vấn đề, 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, 4. Kết luận. Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viết: [Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản]. Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang).
Ban Biên tập chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi bài báo

* Thời hạn

Bản tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh không quá 200 từ) gửi trước ngày 25/3/2016. Bản toàn văn gửi trước ngày 25/4/2016.

* Địa chỉ

Địa chỉ nhận bài qua email: hoinghikhoahoc2016@gmail.com
Chi tiết xin liên hệ:   Văn phòng Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
      Điện thoại: 02113 863 681       ;  01683 149 257 (Đ/c Đào Thị Thanh Tâm)
Trân trọng kính mời các cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường gửi báo cáo và tham dự Hội nghị.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP ĐTN, P.HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Phụ Thông Thái
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn