09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Le Dinh Trong

Thứ hai - 21/09/2015 12:14
Full name: Le Dinh Trong
Degree: Associate Professor
Email: trongldsp2@gmail.com
Phone: +84 912 115 001
Address: Faculty of Physic - HPU2

I. Research

- Solid ionic conductors.

- Storage and energy conversion.

II. Bài báo khoa học

1.      Phạm Duy Long, Nguyễn Năng Định, Lê Đình Trọng, “Nghiên cứu tính chất dẫn ion của tinh thể perovskite La0,67-xLi3xTiO3 chế tạo bằng phản ứng pha rắn”, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn (Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc 5-7/11/2003), Vol. III-A (2004), p. 337-340.

2.      Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Le Dinh Trong, “Crystalline perovskite La0,67-xLi3xTiO3: preparation and ionic conducting characterization”, Communications in Physics, Vol 14, N02 (2004), page 90-94.

3.      Le Dinh Trong, Nguyen Nang Dinh, Nguyen Thi Bao Ngoc, Vu Van Hong, Dang Van Thanh, Superionic conductor with perovskite: Preparation and characterisation, Proceedings of the 6th National Physics Conference, Ha Noi 11-2005, Volume III (2006), page 1281-1284.

4.      Nguyễn Năng Định, Lê Đình Trọng, “Ứng dụng phổ tổng trở trong nghiên cứu tính chất dẫn ion của vật rắn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Vol.44, No 5 (2006), p. 55-62.

5.      Nguyen Nang Dinh, Nguyen Thi Bao Ngoc, Le Dinh Trong, “Application of impedance technique for study of ionic conducting properties of LixLa1-xTiO3 perovskite thin films”, Vietnam National University, Journal of Science, Mathematics-Physics, Vol.22, No 1 (2006), p. 54-61

6.      Le Dinh Trong, Pham Duy Long, Vu Van Hong, Nguyen Nang Dịnh, “Optical and electrical properties of perovskite La0.67-xLi3xTiO3 solid electrolyte thin films made by electron beam deposition”, A Journal of the Asean Commitee on Science & Technology, Vol.24 No.1&2 (2007), p. 35-40

7.      Lê Đình Trọng, Phạm Duy Long, Đỗ Xuân Mai, Nguyễn Năng Định, “Chế tạo và khảo sát tính chất dẫn ion Li+ của chất điện ly rắn họ LiLaTiO3”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Vũng Tàu 11/2007 (2007), p. 702-705.

8.      Nguyen Nang Dinh, Le Dinh Trong, Pham Duy Long, “Characteristics of litium lanthanum titanate thin films made by electron beam evaporation from nanostructured La0.67-xLi3xTiO3 target”, A Journal of the Asean Commitee on Science & Technology, Vol.25, No. 2 (2008), p. 243-250.

9.      Le Dinh Trong, Pham Duy Long, Nguyen Nang Dinh, “Fabrication of ion conductive materials La0.67-xLi3xTiO3 used as electrolyte for all solid Li+ ion batteries”, Physics & Engineering in Evolution (Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering Nha Trang City, from  March, 31 to April, 5, 2008) (2008), p. 215-218.

10. Lê Đình Trọng, Phạm Duy Long, Nguyen Năng Định, “Ứng dụng phương pháp phổ tổng trở để nghiên cứu tính chất dẫn ion của màng mỏng perovskite La2/3-xLi3xTiO3”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, No.3 (2008), p. 72-79.

11. Lê Đình Trọng, Đỗ Xuân Mai, Lê Hà Chi, Nguyễn Năng Định, Phạm Duy Long, “Tính chất quang và điện hóa của màng mỏng La0,67-xLi3xTiO3 chế tạo bằng phương pháp bốc bay chùm tia điện tử”, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications V (Proceedings of 5th National Conference on Optics and Spectroscopy, International Workshop on Photonics and Applications, Nha Trang 10-13/9/2008) (2009), p. 575-578.

12. Le Dinh Trong, Pham Duy Long, Nguyen Nang Dinh, “Effect of annealing temperature on the Li+ ionic conductivity of La0.67−xLi3xTiO3”, Communications in Physics 19(4) (2009), p. 235-242.

13. Lê Đình Trọng, Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, “Influence of lithium content on ionic conductivity of La(2/3)-xLi3xTiO3 solid electrolyte thin films made by electron beam deposition”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (spms-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009 (2010), p. 480-483.

14. Nguyen Nang Dinh, Lê Đình Trọng, Phạm Duy Long, “Nâng cao độ dẫn ion của La0.67-xLi3xTiO3 chế tạo bằng phương pháp công nghệ nanô”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (spms-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009 (2010), p. 484-487.

15. Dang Tran Chien, Le Dinh Trong, Pham Duy Long and Pham Van Hoi, “Electronic and optical properties of the ZnO/CdS nanocomposite film prepared via thermal evaporation  technique”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, No 11. (2010), p. 92-98.

16. Lê Đình Trọng, “Tính chất điện hóa của LiMn2O4 spinel tổng hợp bằng phản ứng pha  rắn kết hợp với nghiền bi”, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013) – Thái Nguyên 4-6/11/2013.

17. Lê Đình Trọng, Trần Thị Tình, “Tiêm và thoát điện hóa ion liti của Li2SnO3 được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn”, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013) – Thái Nguyên 4-6/11/2013.

18. Le Dinh Trong, Pham Thi Hang Nga, “Fabrication and investigation of Li+ ionic conductivities of lanthanum lithium titanium oxide thin films used for solid electrolytes”, Journal of Science and Technology, Vol.52, No.3B (2014), p. 232-237.

19. Le Dinh Trong, Nguyen Nang Dinh and Pham Duy Long, “Annealing effect on the ionic conductivity of La0,67-xLi3xTiO3 made by double mechanical alloying method”, Journal of Materials Science and Engineering B, Vol. 4, No.4 (2014), p. 86-94.

20. Le Dinh Trong, “Lithium content influence of the structure and ionic conductivity of perovskite La(2/3)-xLi3xTiO3 made by double mechanical alloying method”, Communications in Physics, Vol. 24, No.3S1 (2014), p. 33-39.

21. Phạm Tuấn Long, Lê Đình Trọng, Nguyễn Văn Hiếu, “Chế tạo và tính chất điện hóa của bột LiMn2O4 làm vật liệu điện cực catốt cho pin Li-ion”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2014) No. 31, p. 9-14.

22. Trần Trung Đượng, Lê Đình Trọng, Bùi Thị Hiên Phương, Dương Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng Thanh, Ninh Viết Hợp, Đình Quang Khải, Nguyễn Thị Ngọc Lan, “Tính chất dẫn ion Li+ của tinh thể perovskite La0,56Li0,33TiO3 chế tạo bằng phản ứng pha rắn”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2014), No. 31, p. 4-8.

23. Le Dinh Trong, Tran Thi Thao, Nguyen Nang Dinh, Characterization of the Li-ionic conductivity of La(2/3−x)Li3xTiO3 ceramics used for all-solid-state batteries, Solid State Ionics 278 (2015), p. 228-232.

24. Nguyen Bao Linh, Phung Trong Trieu, Nguyen Thi Kim Oanh, Le Dinh Trong, Influence of thermal treatments on the structure and ionic conductivity of La(2/3-x)Li3xTiO3 ceramic, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (spms-2015) – Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 8 – 10/11/2015 (2015), p. 356-359.

25. Tran Thi Thao, Tran Quang Trung, Le Dinh Trong, Nguyen Nang Dinh, Characterization of performmance of organic solar cells using nanocomposite photoactive layers, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (spms-2015) – Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 8 – 10/11/2015 (2015), p. 628-633.

26. Tran Thi Thao, Vu Thi Hai, Nguyen Nang Dinh, and Le Dinh Trong, Optical Property and Photoelectrical Performance of a Low-bandgap Conducting Polymer Incorporated with Quantum Dots Used for Organic Solar Cells, Communications in Physics, Vol. 25, No.2 (2015), p. 139-146.

III. Đề tài nghiên cứu
  1. Lê Đình Trọng: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác một số bài thực hành vật lý đại cương phần cơ - nhiệt, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.02-22, nghiệm thu năm 2004, xếp loại: tốt.
  2. Lê Đình Trọng: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất dẫn ion của vật liệu perovskite La2/3-xLi3xTiO3, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2004-41-45, nghiệm thu năm 2006, xếp loại: tốt.
  3. Lê Đình Trọng: Nghiên cứu tính chất dẫn ion của màng mỏng lithium lanthanum titanate, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số B.2007-18-22, nghiệm thu 2009, xếp loại tốt.
  4. Lê Đình Trọng, Nâng cấp phòng thí nghiệm thực hành Nhiệt kỹ thuật và Động cơ đốt trong đáp ứng nhiệm vụ đào tạo cử nhân khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2009.
  5. Lê Đình Trọng, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng liti lên độ dẫn ion của màng mỏng La2/3-xLi3xTiO3 chế tạo bằng lắng đọng chùm tia điện tử, B2009-18-47, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD và ĐT, 2011.
  6. Lê Đình Trọng, Nghiên cứu chế tạo vật liệu dẫn ion La(2/3)-xLi3xTiO3 ứng dụng làm chất điện ly cho pin ion liti, B2012-18-70, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD và ĐT, 2014.
IV. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

        1. Lê Đình Trọng, Thực hành Vật lý đại cương (Cơ – Nhiệt), Trường ĐHSP Hà Nội 2005.
  1. TS. Lê Đình Trọng (chủ biên), TS. Nguyễn Thế Khôi, ThS. Nguyễn Anh Dũng, ThS. Hoàng Phúc Huấn, ThS. Hà Thanh Hùng, ThS. Hoàng Văn Quyết, TS. Nguyễn Văn Thụ: Giáo trình Vật lí (dùng cho hệ dự bị dân tộc), Dự án “Phát triển giáo viên THPT và TCCN” - Bộ GD&ĐT, đã nghiệm thu năm 2011.
  2. Lê Đình Trọng, Giáo trình Cơ học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2013.
  3. Lê Đình Trọng, Giáo trình Dao động và sóng, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2013.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn