11:53 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Mau Lam

Thứ hai - 21/09/2015 12:15
FULL NAME: Nguyen Mau Lam  
SEX: M  
BIRTHDATE: 30/08/1972  
ID Number: 135270113  
SCIENTIFIC TITLE: M  
CURRENT POSITION: Lecturer  
MAJOR/SPECIALTY: Solid state physics  
CURRENT EMPLOYER:  
EMPLOYER: Hanoi Pedagogical University 2  
Address: Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen  
Province/City: Vinh Phuc  
CONTACT INFORMATION  
Email: lamsp2@yahoo.com  
Alt. Email (optional):    
Office phone: 84-2113-863201  
Mobi: 84-977642246  
 1. Last five year’s research interests: Nanostructured magnetic materials
2. Research grants received or applied
 
# Project name Funding institution Role Project Duration
1 Investigation into effect of lithium content on ion ionic conductivity of lithium lantanum titanate thin films made by electron beam deposition. Ministry of education and training Participant 2009-2011
2 Investigation of Influence of Annaealing Process on Magnetic Properties of (Nd,Pr)-Nb-Fe-B Exchange-Sping magnets Hanoi Pedagogical University N02. Principal Investigator 2011-2012
3 Preparations and research electrical, magnetic, optical properties of some combination of composites toward application orientation Nafosted participants 2014-2016
4 Investigation of fabrication of Mn-Bi/Fe-Co nanocomposite hard magnetic materials Hanoi Pedagogical University No.2 Principal Investigator 6/2015-6/2016
           
 
3. Publications and accomplishments

1. Nguyen Mau Lam, Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Hung Manh Vu Hong Ky, Do Khanh Tung and Nguyen Huy Dan, Fabrication of Nd-Fe-B exchange-spring magnets, Proceedings of APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) - Nha Trang, Vietnam - September 15-21, 2008, p. 849-852.

2. Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Dương Dình Thắng, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu ảnh hư­ởng của Pr và Dy lên công nghệ chế tạo và tính chất từ của nam châm đàn hồi (Nd,Pr,Dy)-Fe-B, Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, năm 2008

3. Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Dương Dình Thắng, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu ảnh hư­ởng của Pr và Dy lên công nghệ chế tạo và tính chất từ của nam châm đàn hồi (Nd,Pr,Dy)-Fe-B, tạp chí Khoa học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 số 4, 2008.

4. Nguyen Mau Lam, Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Hung Manh Vu Hong Ky, Do Khanh Tung and Nguyen Huy Dan, Fabrication of Nd-Fe-B exchange-spring magnets, IOP - Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 01207, doi:10.1088/1742-6596/187/1/012076.

5. Hán Thị Hương Thủy, Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Bùi Việt Khoa, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Tiến Đính, Xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành vật lí ảo hỗ trợ cho việc dạy và học học phần thí nghiệm thực hành vật lí đại cương, Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, (2009).

6. Nguyễn Mẫu Lâm, Investigation of Influence of Annaealing Process on Magnetic Properties of (Nd,Pr)-Nb-Fe-B Exchange-Sping magnets, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, So 20, (2012).

7. N. M. Lam, T. M. Thi, P. T. Thanh, N. H. Yen and N. H. Dan, Fabrication of Mn-Bi Nanoparticles by High Energy Ball Milling, Processding Nanomata2014, 15-17 October 2014, Ha Noi, Viet Nam.

8. N. M. Lam, T. M. Thi, P. T. Thanh, N. H. Yen and N. H. Dan, Fabrication of Mn-Bi Nanoparticles by High Energy Ball Milling, Materials Transactions, Vol. 56, No. 9 (2015) pp. 1394 to 1398 doi:10.2320/matertrans.MA201577.

9. Nguyễn Huy Dân, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Đức, Đương Đình Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Thị Mai , Vật liệu từ nền đất hiếm và kim loại chuyển tiếp, Tạp chí khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, tập 51(2a), (2013), PP. 110-116.

10. Mau Lam Nguyen, Thanh Hai Ha, Dinh Thang Duong, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Minh Thi Tran, Thanh Huyen Nguyen, Huy Dan Nguyen, Investigation of fabrication of Mn-Bi hard magnetic materials by melt-spinning method, Proceedings (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 Ha Long City, Vietnam PP. 194-199.

11. D. D. Thang, P. C. Karmaker, M.O. Rahman, S. M. Hoque, N. V. Thanh, N. M. Lam, N. V. Duong, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. T. T. Huyen, L.T. Hung and N. H. Dan, Influence of Tb and annealing process on magnetic properties of Nd4-xTbxFe71Co5Cu0.5Nb1B18.5 RE-lean hard magnetic nanocomposites, Proceedings (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 Ha Long City, Vietnam, PP. 144-149.

12. Pham Thi Thanh, Nguyễn Hải Yến, Đinh Trân Thêu, Nguyên Thi Thanh Huyên, Pham Khương Anh, Nguyên Mâu Lâm, Nguyên Văn Dương, Lưu Tiên Hưng, Nguyễn Huy Dân, Anh hương cua tì phân cac hợp chât pha thêm vao biên hat lên tinh chât từ cua nam châm thiêu kêt Nd-Fe-B, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

13. Nguyễn Mâu Lâm, Trân Minh Thi, Pham Thi Thanh, Trân Thi Ha, Dương Đình Thăng, Nguyên Hai Yên, Nguyên Huy Dân, Anh hương cua qua trình nghiên va u nhiêt lên tinh chât tư cua vât liêu từ cưng Mn-Bi, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

14. Nguyễn Mâu Lâm, Trân Minh Thi, Pham Thi Thanh, Trân Thi Ha, Nguyên Lương Lâm, vu Manh Quang, Dương Đình Thắng, Nguyên Hải Yến, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cưu chê tao vât liêu từ cưng nanocomposite Mn-Bi/Fe-Co, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

15. Nguyễn Thi Mai, Pham Thi Thu' Trang, Nguyên Hai Yên, Pham Thi Thanh, Nguyên Mâu Lâm, Đô Thi Kim Anh, Nguyên Huy Dân, Tính chất từ, hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của băng hợp kim Ni50-xCoxMn50-yAly, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

16. Vũ Mạnh Quang, Nguyên Hai Yên, Pham Thi Thanh, Nguyên Thi Mai, Nguyên Ba Thăng, Nguyên Mâu Lâm, Nguyên Văn Dương, Nguyên Huy Dân, Ảnh hưởng của Co lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của băng hợp kim (Ni, Co)-Mn-(Sn, Al), Tuyển tập báo cáo SPMS2015.


17. Nguyen Thị Trang, Nguyen Thị Huyen Trang, Nguyen Mau Lam, Pham Thi Thanh, Tran Minh Thi, THE MAGNETIC AND SURFACE PROPERTIES OF Zn, Cu DOPED Fe3O4 ANOMATERIALS SYNTHESIZED BY CHEMICAL METHOD, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

18. Nguyễn Mẫu Lâm, Trần Minh Thi, Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Hoài, Trần Thị Thúy, PhạmThị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Huy Dân, (2016), “Tổng hợp các hạt nano Fe-Co có độ từ hóa cao bằng phương pháp Polyol”, Tạp chí Hóa học ISN: 0866-7144, 54(5e1,2): 32-36.
 
19. Mau Lam Nguyen, Minh Thi Tran, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen and Huy Dan Nguyen, “Structure and magnetic properties of Fe-Co nanoparticles prepared by polyol method”, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science FMS2016, 28-30/9/2016 Ha Noi University of Education.
 
20. P.T. Thanh, N.H. Yen, V.D. Lam, N.M. Lam, N.V. Duong, N.T.T. Huyen and N.H. Dan, “Influence of microstructure on magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnet”, THE 5™ ASIAN MATERIALS DATA SYMPOSIUM, Oct 30- Nov 02 2016, Hanoi, Vietnam, Proceeding, p. 302-313.

21. Mau Lam Nguyen, Thi Bich Hang Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Dinh Thang Duong, Minh Thi Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen,  “Hard magnetic property of Mn-Ga-Al melt-spun ribbons”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 265-269.

22. Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh and Huy Dan Nguyen, , (2016), “Magnetic properties and magnetocaloric effect in Fe84-xCr2+xB2Co2Zr10 rapidly quenched alloy”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 253-258.
 
23. Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Le Thi Nguyen, Manh An Nguyen, Dang Thanh Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen, (2016), “Phase formation, magnetic properties and magnetocaloric effect of (Pr,Nd)-Fe alloys”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 259-264.

24. Thi Mai Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Manh Quang Vu, Thi Kim Anh Do and Huy Dan Nguyen, “Influence of annealing temperature on magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn37Sb13 ribbons”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 275-279.

25. Thi Mai Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Chi Linh Dinh, Manh Quang Vu, Mau Lam Nguyen, Le Thi Nguyen, Thi Thanh Huyen Nguyen, Thi Kim Anh Do and Huy Dan Nguyen , “Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50-xCoxMn50-yAly alloy ribbons”,The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 280-285.
 
 


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn