11:52 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Thi Ha Loan

Thứ hai - 21/09/2015 12:22
Full name: Nguyen Thi Ha Loan
Degree: Associate Professor
Email: hloansp2@gmail.com
Phone: 
Address: Faculty of Physic - HPU2


I. Bài báo khoa học
 1. L. V. Dung, Nguyen Thi Ha Loan: “The p,q Deformed harmonic oscillator representation of the quantum algebra SU(2)”,  Communication in physics Vol. 4, N0. 2, pp. 85-89, June 1994.
 2. L. V. Dung, Nguyen Thi Ha Loan: “The p,q Deformed harmonic oscillator representation of the quantum algebra SU(3)”, Morden physics letters A, Vol. 10, N0. 40, 1995, pp. 3083-3086.
 3.  
 4. L. V. Dung, Nguyen Thi Ha Loan: “Deformed Oscillators and their Statics”,    Communications in physics Vol. 6, N0. 2, pp. 18-22, June 1996.
 5. Nguyen Thi Ha Loan: “The p,q Deformed  Virasoro algebra”, Communications in physics Vol. 4, N0. 4, pp. 60- 64, Dec 1996.
 6. Nguyen Thi Ha Loan: “Cohomology of deformed algebra SU(2)”,  Communications in physics Vol. 7, N0. 1, pp. 56-59, Mar 1997.
 7. L. V. Dung, Nguyen Thi Ha Loan: “The mass relation of Octet of barrion in the quantum group SU(3)pq”, Communications in physics Vol. 7, N0. 2, Jun 1997, pp. 29- 34.
 8. Nguyen Thi Ha Loan: “Communication Relations for deformed quantum field”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý lý thuyết lần thứ 23, tr. 34-39.
 9. Nguyễn Thị Hà Loan: “Thống kê biến dạng R”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2001.
 10. Nguyen Thi Ha Loan, N. H. Ha: “(q,R) Deformed Heisenberg algebra and statisticof quantum oscillator”,  Communications in physics Vol. 13, N0. 4, Dec pp. 240-244, 2003.
 11. Nguyen Thi Ha Loan, N. H. Ha: “Oscillator representaion of R(q) - Deformed Virasoro algebra”, Communications in physics Dec 2006.
 12. Nguyễn Thị Hà Loan, Nguyễn Hồng Hà: “Biểu diễn dao động của đại số Virasoro biến dạng R(Q)”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2005, tr. 108-111.
 13. N. T. H. Loan and N. H. Ha: “BRST Charge Operator for Generalized Deformed SU(2) algebra”, Com. In. phys., vol 18, N0.1, pp. 23-26, March 2008.
 14. N. T. H. Loan and N. H. Ha: “Orbital Osallator Commutation Relations and Mass Shifting For Superstring”, Com. In. phys., Vol.19, N0.4, pp. 201-204, December 2009.
 15. N. T. H. Loan: “Gravitational Scalar Field In 5 dimensional Kaluza Klein Spacetime”, Com. In. phys., Vol.21, N0.2, pp.187-191, June 2011.
 16. N. T. H. Loan, Đỗ Thị Thu Thủy: “Biến dạng q của dao động mạng tinh thể chuỗi nguyên tử cùng loại”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 5/2008, tr. 59-62.
 17. Nguyễn Thị Hà Loan: “Biến dạng của dao động mạng tinh thể”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 10/2010, tr. 72-77.
 18. Nguyễn Thị Hà Loan, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Văn Hiệu: “Phổ năng lượng của dao động mạng tinh thể biến dạng R(q)”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 16/2011,  tr. 91-94.
 19. Nguyễn Thị Hà Loan: “Thống kê của dao động biến dạng ”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 21/2012.
 20. Nguyễn Thị Hà Loan, Đỗ Thị Thu Thủy, Lê Hồng Việt: “Phổ năng lượng của dao động mạng tinh thể biến dạng – cho chuỗi nguyên tử cùng loại”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 25/2013.
 21. Nguyễn Thị Hà Loan, Vũ Thị Nga: “Cơ lượng tử biến dạng”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 34/2014.
 22. Nguyễn Thị Hà Loan, Lê Ngọc Đông, Nguyễn Thị Lan Hương: “Tần số của dao động q- Fermion”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 38/2015.
 23. N. T. H. Loan: “The statistical distribution for - deformed crystal lattice vibration for generic atomic string”, Journal of Physical Science and Application, Vol.4, N0.2, pp.136-138, 2014.
 24. N. T. H. Loan, N. A. Sáng, D. T. T. Thuy: “The statistical distribution of (q,R)- deformed crystal lattice vibration for generic atomic string”, Journal of Physics Conference Series, Vol.627, 2015, 012016 – IOP Science.
II. Đề tài nghiên cứu
 1. Nguyễn Thị Hà Loan: Dao động lượng tử, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2002- 41-15, nghiệm thu năm 2004, xếp lọai: khá.
 2. Nguyễn Thị Hà Loan: Thống kê các dao động tử lượng tử, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số C.01-39, nghiệm thu năm 2006.
 3. Nguyễn Thị Hà Loan: Dùng lý thuyết nhóm đối xứng để nghiên cứu hạt cơ bản, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
 4. Nguyễn Thị Hà Loan: Đại số dây với những biến dạng gián đoạn, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số B.2006-18-05, nghiệm thu năm 2008, xếp loại: khá.
 5. Nguyễn Thị Hà Loan: Tải BRST cho các nhóm đối xứng lượng tử, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số B.2008-18-35, nghiệm thu năm 2009.
 6. Nguyễn Thị Hà Loan: Mô hình thống nhất tương tác trên cơ sở lý thuyết tương đối rộng nhiều chiều, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số B.2010-18-65, nghiệm thu năm 2012, xếp loại tốt.
 7. Nguyễn Thị Hà Loan: Thống kê dao động mạng tinh thể biến dạng g, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số C.2014.13, nghiệm thu năm 2014.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn