08:55 EDT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Van Thu

Thứ hai - 10/11/2014 21:26
   
Full name: Nguyen Van Thu
Degree: PhD
Email: nvthu@live.com
Phone: (+84) 2113 863 201
Address: Faculty of Physic - HPU2
 


I. Visiting Scientist
 
1.      Jesper Koning
2.       Joseph Octave Indekeu
 
II. Research

- Theoretical nuclear physics.

- Bose-Einstein condensates.

III. PhD students


   1. Pham The Song

 
IV. Publications


26. Ngô Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Thụ, Thiết kế bài giảng e-learning sử dụng trong mô hình lớp học đảo ngược để dạy học chuyên đề Cảm ứng điện từ-Vật lí lớp 11, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 53, 121 (2018).

25. Joseph O. Indekeu, Nguyen Van Thu, Chang-You Lin, and Tran Huu Phat, Capillary-wave dynamics and interface structure modulation in binary Bose-Einstein condensate mixtures, Physical Review A 97, 043605 (2018)

24. Nguyen Van Thu, The forces on a single interacting Bose–Einstein condensate, Physics Letters A 382, 1078 (2018).


23. Nguyen Van Thu, Capillary wave at the interface of two component Bose-Einstein condensates in double parabola approximation, Journal of Science (HPU2) 50, 57 (2017).

22. Nguyen Van Thu, Luong Thi Theu, Casimir Force of Two-Component Bose–Einstein Condensates Confined by a Parallel Plate Geometry, Journal of Statistical Physics 168, 1 (2017)

21. Nguyen Van Thu, Tran Huu Phat and Pham The Song, Finite-Size Effects of Surface Tension in Two Segregated BECs Confined by Two Hard Walls, J. Low Temp. Phys. 186, 127 (2017).

20. Nguyen Van Thu, Chiral susceptibility of asymptotic symmetry nuclear matter, Journal of Science (HPU2) 45, 17 (2016).

19. Nguyen Van Thu, Static properties of Bose–Einstein condensate mixtures in semi-infinite space, Phys. Lett. A 380, 2920 (2016).

18. Nguyễn Văn Thụ, Phạm Thu Hương, Nguyễn Vân Anh, Vị trí mặt phân cách của ngưng tụ Bose-Einstein hai thành phần trong không gian nửa vô hạn, Tạp chí khoa học (HPU2), 43, 57 (2016).

17. Nguyen Van Thu, Tran Huu Phat and Pham The Song, Wetting phase transition of two segregated Bose–Einstein condensates restricted by a hard wall, Physics Letters A 380, 1487 (2016)

16. Z. Deng, Bert Van Schaeybroeck, Chang-You Lin, Nguyen Van Thu, Joseph O. Indekeu, Interfacial tension and wall energy of a Bose–Einstein condensate binary mixture: Triple-parabola approximation. Physica A 444, 1027 (2016).

15. Vũ Thị Tươi, Nguyễn Văn Thụ, Hệ thức tán sắc của ngưng tụ Bose-Einstein, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 38, 8 (2015). 

14. Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Thụ, Khảo sát sự biến thiên trạng thái của ngưng tụ Bose-Einstein dưới ảnh hưởng của nhiễu đoạn nhiệt, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 37, 18 (2015). 
 
13. Joseph O. Indekeu, Chang-You Lin, Nguyen Van Thu, Bert Van Schaeybroeck,and Tran Huu Phat, Static interfacial properties of Bose-Einstein-condensate mixtures, Physical Review A 91, 033615 (2015).
 
12. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Topological phase transition in asymmetric nuclear matter, International Journal of Modern Physics E 23, 1450031 (2014). 
 
11. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Finite-size effects of linear sigma model in compactified space time, International Journal of Modern Physics A 29, 1450078 (2014).
 
10. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Lifshitz phase transition in nuclear matter, Phys. Rev. C 87, 024321 (2013).

9. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Chiral phase transition in compactified space-time, NCTP 37 (2012).

8. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Phase structure of linear sigma model with neutrality constraint (II), Comm. in Phys. Vol. 22, No. 2 (2012).

7. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Phase structure of linear sigma model without neutrality constraint (I), Comm. in Phys. Vol. 22, No. 1  (2012).

6. Tran Huu Phat, Nguyen Van Long and Nguyen Van Thu, Neutrality effects on the phase structure of the linear sigma model with the non-standard symmetry breaking term, Comm. in Phys. Vol. 22, No. 3 (2012)

5. Tran Huu Phat,  Nguyen Van Thu, Phase structure of the linear sigma model with electric neutrality constraint, Nuclear Science and Technology, Vol. 4 (2011).

4. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Phase structure of the linear sigma model with the standard symmetry breaking term, European Physical Journal C 71, 1810 (2011).

3. Tran Huu Phat and Nguyen Van Thu, Phase structure of the linear sigma model with the non-standard symmetry breaking term, Journal of Physics G 38, 045002 (2011). 

2. Nguyen Van Thu, Effect from impurity doping on the density of states of two-dimensional electron gases in semiconductor quantum well, Proceeding of NCTP 24 (1999).

1. Doan Nhat Quang and Nguyen Van Thu, Effect of surface roughness on the density of state of two-dimensional electron gases in semiconductor quantum well, Proceeding of the Third International Workshop on Material Science (1999).
 
V. Books
 
1. Nguyễn Văn Thụ, Đại cương về vạt lý hạt nhân, NXB Giáo dục, 2009.
2. Nguyễn Văn Thụ, Giáo trình vật lý nguyên tử, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2009.

Những tin mới hơn