09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Tran Quang Huy

Thứ hai - 21/09/2015 08:33
Full name: Tran Quang Huy
Degree: MSc
Email: tranquanghuy@hpu2.edu.vn
Phone: +84 168 929 1840
Address: Faculty of Physic - HPU2

I. Research fields 

- Bio-medical signal processing & imaging (such as MRI, UST, USWI, EPR).

- Applied Electronic Engineering. 
 
II. Publications
 
[8] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Huynh Huu Tue, Ton That Long, Nguyen Linh-Trung, Influence of Dual-Frequency Combination on the Quality Improvement of Ultrasound Tomography, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 2016, Vol 92, No. 3, pp. 267–276, DOI: 10.1177/0037549716630605. 

[7] Van-Tang Pham, Dinh-Chinh Nguyen, Quang-Huy Tran, Duc-Trinh Chu and Duc-Tan Tran, Thermal Stability of Magnetic Compass Sensor for High Accuracy Positioning Applications, Sensors & Transducers Journal, 2015, Vol 195, No. 12, pp. 1-8, e-ISSN 1726-5479. 

[6] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Ultrasound Tomography in Circular Measurement Configuration using Nonlinear Reconstruction Method, International Journal of Engineering and Technology (IJET), 2015, Vol 7, No. 6, pp. 2207-2017, p-ISSN: 2319-8613.

[5] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Sound Contrast Imaging Using Uniform Ring Configuration of Transducers with L1 Reconstruction, the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2015, pp. 160-164. ISBN: 978-604-67-0385-3 [IEEE Xplore].

[4] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Nguyen Linh-Trung, An Improved Distorted Born Iterative Method for Reduced Computational Complexity and Enhanced Image Reconstruction in Ultrasound Tomography, the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2014, pp. 703-707. ISBN: 978-604-67-0385-3 [IEEE Xplore].

[3] Tran Quang-Huy and Tran Duc-Tan, “Improvement in the Measurement Configuration for Ultrasound Tomography”, Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, 2014, pp. 303-308, ISBN: 978-604-913-367-1.

[2] Trần Quang Huy, Nguyễn Đình Chinh, Vũ Đình Long, Trần Đức Tân “Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng tạo dữ liệu siêu âm cắt lớp”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2014), Trang 85-89, ISBN: 978-604-67-0349-5, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật.

[1] Trần Quang Huy, “Thiết kế ma trận đo sử dụng xung hypersecant cho hệ thống tạo ảnh cộng hưởng từ song song”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, lần thứ IV, năm 2014, Trang 500-504, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ISSN: 1859-2325. 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn