by KVL

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

 KHÓA K41

 I. KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN

  1. Trình bày khóa luận tốt nghiệp

     –  Khóa luận tốt nghiệp trình bày theo đúng quy định và thống nhất về nội dung.

            (Xem trên địa chỉ Website của khoa vật lý).

  1. Các mốc thời gian:
  • Thời gian nộp đơn xin bảo vệ KLTN (Có chữ kí của người hướng dẫn) chậm nhất ngày 22/4/2019 (Mẫu đơn xem trên địa chỉ Website của khoa vật lý)
  • Thời gian nộp khóa luận:

+  Nộp cho các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN: Chậm nhất ngày 30/4/2019

(DS hội đồng chấm KLTN xem trên VPK, hoặc website của khoa  từ  27/4/2019  )

  • Thời gian bảo vệ KLTN

+ Tiểu ban VLCR &VLKT  :  8h00,T3  ngày 07/5/2019

+ Tiểu ban VLLT                 :  8h00,T3  ngày 07/5/2019

+ Tiểu ban VLĐC                 : 8h00,T4  ngày 08/5/2019

+ Tiểu ban  PPDH                 : 8h00,T4  ngày 08/5/2019

  1. Nộp bản cuối

–  Trong thời gian 01 tuần khi SV bảo vệ thành công KLTN, tập hợp KLTN nộp cho thư viện:

        +  Bản điện tử: 01 file khóa luận (.PDF),

         + Nộp 01 quyển bìa cứng

–  Hình thức thu và nộp:

         + Các lớp  thu nhận theo chuyên ngành, nộp về Thư viện (Phòng 1.5- Phòng Nghiệp vụ Bổ sung),

II. KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

  13h30,T3 ngày 07/5/2019:   Cơ học hệ chất điểm và vật rắn

  13hh30 ,T4 ngày 08/5/2019:  Phương pháp dạy học vật lý

III. KẾ HOẠCH CHẤM THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

Ngày 09/5/2019: Chấm thi các môn học thay thế KLTN (Tổ VLĐC + Tổ PPDH)

                                                                                                                  BCNK

Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *