by KVL

Dao Quoc Viet

Full name: Dao Quoc Viet Degree: BSc Email: vietquocsp2@gmail.com Phone: +84 375994671 Address: Faculty of Physic – HPU2   I. Các bài báo khoa học 1. Trần Huy Hoàng, Đào Quốc Việt. Xây dựng và sử

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Le Khac Quynh

I. Các bài báo khoa học 1. Do Thi Huong Giang, Le Khac Quynh, Nguyen Van Dung and Nguyen Hoang Nghi, Magnetoelectric effects in piezoelectric/soft magnetic amorphous FeCo-based ribbon Composites, Jour

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Ngoc Tuan

Full name: Nguyen Ngoc Tuan Degree: MSc Email: nntuan.sp2@gmail.com Phone: +84 983848799 Address: Faculty of Physic – HPU2 I. Visiting Scientist I. Các bài báo khoa học 1. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thế

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Anh Dung

Full name: Nguyen Anh Dung Degree: MSc Email: nadungsp2@gmail.com Phone: +84 98 894 40 81 Address: Faculty of Physic – HPU2 Research – Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh trong d

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Thi Phuong Lan

I. Research fields • Optical and electrical properties of nano systems. • Carbon nanotubes, mesoscopic systems and their applications. • Trapping of atoms using a nanomaterial. • Kinetic of polyatomic

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Vu Manh Quang

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC I. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã tham gia thực hiện 1. Nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của một số hợp kim Heusler và nguội nhanh, Quỹ phát triển K

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Thi Tham

I. Bài báo khoa học 1. Nguyễn Thị Thắm: “Năng lượng Casimir trong trường vô hướng phức”, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2013. 2. Tran Huu Phat, Nguyen Thi Tham: “Phase transition and the casi

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Thi Ha Loan

Full name: Nguyen Thi Ha Loan Degree: Associate Professor Email: hloansp2@gmail.com Phone: Address: Faculty of Physic – HPU2 I. Bài báo khoa học L. V. Dung, Nguyen Thi Ha Loan: “The p,q Deformed harmo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Nguyen Minh Vuong

Full name: Nguyen Minh Vuong Degree: MSc Email: minhvuongkro@gmail.com Phone: +84 988 736 707 Address: Faculty of Physic – HPU2 I. Visiting Scientist Nguyen Minh Vuong II. Research – Science and Techn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

by KVL

Le Thi Xuyen

1. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học – Cuộc thi: Tài năng khoa học trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2 (tháng 12/2015) – Họ tên sinh viên: Lê Thị Huê, Dương Thị Yến, Đặng Thị Thảo – Tên đề tài: Xây dựng ph

LÝ LỊCH KHOA HỌC