by KVL

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ (đợt 2 năm 2019) như sau: Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (mã số 9440103). Chỉ tiêu: 04 Thời gia

Thông Báo